Privacy Verklaring

Privacyverklaring Winkelcentrum De Struytse Hoeck

De Struytse Hoeck is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adres: Postbus 1072, 3220 BB  Hellevoetsluis

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Struytse Hoeck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@destruytsehoeck.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beeldmateriaal

De Struytse Hoeck hanteert voor beeldmateriaal de privacywet. Wanneer er portretfoto’s gemaakt worden vragen wij vooraf toestemming. Bij evenementen kunnen we vooraf geen toestemming vragen. We gaan uit van gerechtvaardigd belang. Wij proberen in ieder geval zoveel mogelijk mensen onherkenbaar in beeld te brengen als er geen toestemming is gevraagd.

Staan uw gegevens op onze website/socialmedia, dan heeft u het recht om deze gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn, er geen rechtsgrond (meer) is voor verwerking of omdat de verwerking onrechtmatig is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Struytse Hoeck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief

Zakelijke relaties
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
  • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  • om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
  • om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail)

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie).

Geautomatiseerde besluitvorming

De Struytse Hoeck neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Struytse Hoeck) tussen zit. De Struytse Hoeck gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: het versturen van e-mail via de e-mailverwerker Mailchimp.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Struytse Hoeck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het gaat hier om e-mailadres tot afmelding door eigenaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Struytse Hoeck verstrekt geen persoonsgegevens, doch uitsluitend aan overheden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website bezoekers
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van het winkelcentrum te optimaliseren.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: IP-adres, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt, het type browser dat u gebruikt, de website(s) via welke u op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website en de duur van een bezoek of sessie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Struytse Hoeck gebruikt Google reCAPTCHA voor spampreventie en Google Analytics voor website statistieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de link in onze Nieuwsbrieven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Struytse Hoeck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@destruytsehoeck.nl

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.

Winkelcentrum De Struytse Hoeck sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

Privacystatement is aangepast juli 2020

Deze site maakt gebruik van cookies om uw surfen te optimaliseren.